Hướng dẫn thanh toán tại Konbini


 • お客様番号:注文完了後、ご確認可能な11桁の番号です。
 • Mã số khách hàng : Sau khi đặt gạo chúng tôi sẽ cung cấp mã gồm 11 số để quý khách nhập vào máy Loppi  , Fami tại konbini .
 • 確認番号:4桁の番号です。
 • Mã xác nhận : mã gồm 4 số

 

■お支払いの手順 Thứ tự cách thanh toán 
  • ① ローソンまたはミニストップ(Loppiの場合):最初の画面で黄色いボタン“各種代金お支払い”を選択
  • Ở Lawson và Ministop : Quý khách vui lòng chọn nút  “各種代金お支払い” màu vàng ở màn hình đầu tiên .
   ② ファミリーマート(Famiポートの場合):最初の画面で“コンビニでお支払い”を選択
  • Ở Family mart : Quý khách vui lòng chọn “コンビニでお支払い” ở màn hình đầu tiên .
 • 各種代金お支払いをタッチ
  • Ấn 各種代金お支払
 • マルチペイメントサービスをタッチ
  • Ấn マルチペイメントサービス
 • お客様番号を入力して“次へ”をタッチ
  • Nhập mã khách do chúng tôi cung cấp rồi ấn “次へ”
 • 確認番号を入力して次へをタッチ
  • Nhập mã xác nhận rồi Ấn “次へ”
 • .表示される内容を確認して確認をタッチ
  • Xác nhận nội dung được hiển thị rồi ấn nút "確認"
 • 本体から出力される申込み券を持って、30分以内にレジにて現金をお支払いください。
  • Cầm phiếu đăng ký được in từ máy ra quầy thanh toán bằng tiền mặt trong vòng 30 phút .
 • 取扱明細書兼受領書を必ずお受け取りください。
  • Chú ý phải lấy phiếu hoa đơn thanh toán rồi chụp ảnh gửi cho chúng tôi . 

Video hướng dẫn