1 . Chuyển khoản tới tài khoản cùng ngân hàng ゆうちょ

Bước 1 : Chọn nút 「ご送金」 ( ごそうきん: nghĩa là gửi tiền )

Bước 2 : Chọn nút 「ゆうちょ口座へのご送金」